תקנון האתר

תקנון www.Boisrael.co.il

 

This site is not intended for use by any EU resident and/or business entity, and the GDPR and/or any additional/replacing codification and/or regulation shall not apply thereto.

If you reside outside of Israel and wish to use this site, you hereby confirm that you know Hebrew and are capable of understanding the following agreement. You also acknowledge the applicability of the Israeli law to this agreement as the choice-of-law provision states, and Israel's competent courts as having exclusive jurisdiction under the forum-selection clause.

 

א.         כללי

1.        תקנון זה מהווה את ההסכם המלא בין המשתמש לבין האתר ו/או היישומון (אם וכאשר ייפתח) ו/או חברת ג'י אס סקסו בע"מ מדרך יפו 1, תל אביב, שהיא הבעלים והמפעיל של האתר ו/או היישומון (אפליקציה) (אם וכאשר ייפתח) (להלן בהתאמה: האתר, החברה ו-היישומון).  

2.        הגדרות. לענין תקנון זה והאתר

א.     "האתר" משמעו האתר ו/או היישומון, אלא אם ייאמר אחרת.

ב.      "משתמש" משמעו מי שגולש באתר, מעיין בתכניו, נכנס לאיזו מהחנויות המקוונות בו (בין שהוא רוכש בה בין שאינו רוכש דבר), מעלה תכנים לאתר ו/או עושה בו שימוש אחר כלשהו.

ג.       "מפרסם" משמעו מי שמציג פרסומת כלשהי באתר ו/או באיזו מהחנויות המקוונות באתר.

ד.      "חנות מקוונת" משמעה האזור בתוך האתר המיוחד לספק נתון, ובו הוא מציג את סחורתו למכירה ומבצע מכירות שלה.

ה.     "בעלי חנות מקוונת" משמעו בעלי הזכויות להפעיל את החנות המקוונת ו/או בעל השליטה ו/או בעל מניות ו/או זכויות התאגיד הפעיל את החנות המקוונת, ובכל המקרים – שהתקשרו בהסכם עם האתר.

ו.       "ספק" משמעו שם כולל ו/או חלופי לחנות מקוונת ו/או לבעלי חנות מקוונת. למען הסר ספק, גם אדם יחיד רשאי להיות ספק.

3.        השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאיו של תקנון זה ושקול להצהרת המשתמש, כי קרא בפועל את ההסכם לכל פרטיו והסכים לכל האמור בו על כל סעיפיו.

4.        לא תישמע טענה מצד משתמש כאילו לא קרא ו/או לא הכיר את תנאיו של תקנון זה ו/או לא הסכים לאיזה מהם. היה ואינך מסכים לאיזה מהתנאים בהסכם זה, עליך לחדול מיד משימוש באתר.

5.        השימוש באתר מותר רק למי שמלאו לו 18 (שמונה עשרה) שנים והוא כשיר מבחינה משפטית. בעשותך שימוש באתר אתה מצהיר, שאתה בגיר וכשיר מבחינה משפטית.

6.        כותרות הפרקים והסעיפים (מקום בו הדבר רלוונטי) הן לצרכי נוחות בלבד ואינן משפיעות על תוכן התקנון או על פרשנותו.

7.        הכתוב בלשון זכר לנוחות בלבד, ואף לשון נקבה במשמע. הסכם זה פונה לגברים ולנשים באופן שווה. היחיד כולל את הרבים ולהיפך.

8.        אין התחייבות מטעם האתר ו/או החברה להפעיל את האתר לפרק זמן מסויים ו/או כלשהו ו/או להפעיל האתר במתכונתו הנוכחית.

א.     מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל אין האתר ו/או החברה מתחייבים להעמיד לרשות המשתמשים את כל השירותים ובכל עת, ובכלל זה, מבלי להגביל לכך, אין התחייבות להימצאות ספקים מסויימים או מוצרים מסויימים.

9.        האתר והחברה שומרים לעצמם את הזכות לשנות, לתקן ולעדכן את האתר, להוסיף לו או לגרוע ממנו, לשנות את מראהו, את מבנהו ו/או מהותו, להוסיף פונקציות ו/או להורידן ולעשות כל שינוי אחר (להלן ביחד ו/או לחוד: שינויים), ובכלל זה לסגור את האתר ללא כל התראה מוקדמת, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של האתר, ובכלל זה לבצע שינויים כלשהם בתקנון זה.

10.    השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר הרשומה למטה מזה ומהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. המשתמש מצהיר בזאת, שקרא באופן מיוחד את מדיניות הפרטיות של החברה.

ב.         מהות האתר והיחסים בין הצדדים

11.    האתר משמש כתשתית (פלטפורמה) בלבד, שבאמצעותה יכולים ספקים ומשתמשים להתקשר בעסקאות ישירות ביניהם, וכגובֶה של תמורת הרכישה, כך שכספי הרכישה של מוצרים משולמים לאתר, והוא מעביר אותם לספק הרלוונטי.

12.    ההתקשרות בעסקה ספציפית תהיה בין משתמש לספק הספציפי הרלוונטי. האתר לא יהיה מעורב בשום דרך בעסקה כלשהי בין משתמש לספק.

13.    האתר עצמו אינו משמש אתר מכירות ואינו מוכר ו/או מציע למכירה דבר.

14.    ספק שיתקשר בהסכם עם האתר יוכל להציג באתר חנות וירטואלית, שבה יוכל להציג למשתמשים את סחורתו, בכפוף לתנאים שבהסכם זה ו/או בהסכם נפרד ומקביל עם הספק, לפי הענין, ובכפוף להסכם דמי טיפול (כהגדרתו למטה מזה).

15.    האתר מעמיד לרשות המשתמשים מענה לשאלות נפוצות. יחד עם זאת, אם זקוק המשתמש לסיוע בשאלות טכניות הנוגעות לתפעול האתר ולחוויית המשתמש בלבד, ניתן לפנות לאתר בכתובת info@boisrael.co.il.

ג.          הסרת האחריות לתקינות האתר ולאבטחתו

16.    האתר עושה ויעשה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר באופן רציף, ללא הפרעות וקריסות, וללא פגיעה טכנולוגית מצדדים שלישיים, דוגמת פצחנים, תוכנות נוזקה (malware), קריסת אתר, קריסת מנגנון התשלומים וכיו"ב.

17.    האתר מאפשר תשלום באמצעות כרטיסי אשראי באינטרנט, והוא מצויד במערכת אבטחה בטכנולוגיה מתקדמת המיועדת להגן על המידע האישי של המשתמש. בנוסף גם מנגנון הסליקה של אמצעי התשלום מאובטח בטכנולוגיה להגנת מידע, ובאופן כללי ינקוט האתר בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע המצוי באתר.  

18.    יחד עם זאת, אין דרך להבטיח הגנה מלאה מפני חדירות ו/או שימוש אסורים בידי צדדים שלישיים.

א.     המשתמש מודע לכך, שפעולת האתר עלולה להשתבש, אם בשל שינויים או בשל פעולת גורמים שלישיים, שלאתר אין שום שליטה עליהם, ואם בשל הפסקה מוחלטת של קיום האתר. הפסקת פעילותו של האתר ו/או שיבוש כלשהו בו לא יהוו עילה לתביעה, דרישה או טענה כלשהי כנגד האתר.

ב.      אשר על כן האתר לא יישא בכל אחריות ישירה ו/או עקיפה במקרים של גילוי ו/או שימוש במידע הנמסר על ידי משתמש הנובעים משימוש אסור כלשהו בידי צדדים שלישיים ו/או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים כלשהם, שאינם בשליטת האתר.

19.    האתר אינו אחראי בשום צורה ואופן לנזקים מכל סוג שהוא, לרבות נזק, הפסד כספי, אובדן, אובדן מידע, פגיעה כתוצאה מהתכנים, הטרדות /או נזק אחר כלשהו, ישירים ו/או עקיפים ו/או תוצאתיים, שייגרמו למשתמש כלשהו כתוצאה מהשימוש באתר ו/או כתוצאה מפגיעה כלשהי במידע ו/או משימוש לרעה במידע, שאירעו שלא באשמתו וביוזמתו (כתנאים מצטברים) של האתר.

ד.         תנאי השימוש

20.    השימוש באתר נועד לשם (i) צפייה בחנויות המקוונות ובמוצרים שבהן, (ii) הזמנת מוצרים ו/או שירותים המפורסמים באתר, (iii) פרסום באתר ו/או בחנויות המקוונות, (iv) פניה לבעלי חנויות מקוונות ולמפרסמים בכפוף לתנאים ולהרשאות שהם קבעו ו- (v) פרסום מוצרים ו/או שירותים.

א.     אין להשתמש באתר למטרה אחרת כלשהי, ובכלל זה, מבלי להגביל לכך, אין לפנות למפרסם ו/או לספק שלא בקשר לרכישה של המוצר ו/או השירות המפורסמים על ידו.

ב.      כל שימוש אחר באתר יהווה הפרה של תקנון זה, והאתר שומר לעצמו את מלוא הזכויות בענין זה.

ג.       למען הסר ספק אין האתר מתחייב להסכים לפרסם מוצר ו/או שירות כלשהו, ובפרט מוצרים שאינם מן התחום בו עוסק האתר.

21.    לשם עשיית שימוש באתר ו/או ביצוע הזמנות של מוצרים ו/או שירותים באיזו מהחנויות המקוונות, רשאי האתר לדרוש ממשתמשים ומספקים הזדהות לשביעות רצון האתר, ובכלל זה, מבלי להגביל לכך, שם מלא, מספר תעודת זהות/דרכון, תעודה מזהה, כתובת, מספר טלפון ליצירת קשר, כתובת דוא"ל, תעודת התאגדות, מסמכי ייסוד של תאגיד וכיו"ב; פרטי כרטיס חיוב ו/או אשראי (מקום בו הדבר רלוונטי) וכל פרט אחר, אשר על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של האתר יידרש לשם מתן השירות באתר.

א.     יובהר, כי מסירת הנתונים אינה מחוייבת על פי חוק, אך היא מהווה תנאי לשימוש באתר. המשתמש אינו חייב למסור פרטים אלה או איזה מהם, אך במקרה כזה לא יוכל להשתמש באתר.

ב.      האתר יבקש רק את המידע הנחוץ לשירות המבוקש, ועל כן תיתכנה דרישות למידע נוסף ו/או שונה בעת בקשה לקבל שירות נוסף ו/או שונה.

ג.       ספקים עשויים ורשאים לדרוש פרטים ומידע נוספים.

22.    מסירת פרטי זיהוי כוזבים או התחזות לזולת עשויות להיות עבירות פליליות. כל משתמש וספק חייבים למסור את פרטיהם האמיתיים.

ה.         קנין רוחני

23.    האתר וכל המצוי בו, ובכלל זה, מבלי להגביל לכך, תכניו, צורתו, מהותו, מבנהו, עיצובו הגראפי, קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא המצויים בו הם קניינו הרוחני הבלעדי של האתר, למעט מקום בו הוסכם בין החברה לספק כלשהו אחרת.

24.    חל איסור מוחלט על עשיית שימוש, העתקה, הפצה, הצגה, פרסום, שידור, וכיו"ב של האתר ו/או כל המצוי בו על ידי גורם כלשהו ללא רשותו המפורשת מראש בכתב של האתר.

25.    חל איסור מוחלט על ספקים, מפרסמים ומשתמשים גם יחד לפגוע בדרך כלשהי, ובכלל זה בדרך של שימוש, העתקה, הפצה, הצגה, פרסום, שידור, וכיו"ב, בזכויותיהם של צדדים שלישיים, ובכלל זה, מבלי להגביל לכך, זכויות יוצרים, פטנטים, מדגמים וסימני מסחר.

26.    במקרה של פגיעה בקנין רוחני של האתר ו/או של צדדים שלישיים רשאי האתר לפעול בכל עת להפסקת הפגיעה, ובכלל זה להפעיל נוהל של הודעה והסרה.

27.    האתר לא יחוב כלפי גורם כלשהו בשל פגיעה בזכויות הקנין הרוחני שלו על ידי גורמים שלישיים, ובכלל זה פגיעה שנעשתה באתר.

ו.          הפסקת השימוש באתר ופיצוי

28.    לאתר תהיה הזכות להפסיק שימוש של משתמש כלשהו אשר:

א.     יחרוג באופן כלשהו מתנאי תקנון זה על תיקוניו ושינוייו מעת לעת.

ב.      ישתמש באתר באופן בלתי הולם בדרך של ביצוע עבירות, עוולות, לשון הרע, גסות רוח, גזענות, אפלייה בקבלת מוצרים ושירותים כמובן המונח בחוק, הטרדה, התנהגות לא הולמת, ו/או שידול לאיזה מאלה.

29.    האתר רשאי למסור פרטים לרשויות חוק ו/או לכל גורם סטטוטורי, ו/או לנקוט בכל צעד חוקי לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט על מנת להפסיק התנהגות פוגענית ו/או המהווה עבירה.

30.    המשתמש מודע לכך, ששימוש באתר לשם ביצוע פעולות פליליות ו/או באופן רשלני ו/או באופן המסב נזק לאתר ו/או לספקים ו/או לגורמים שלישיים כלשהם יפגע באתר, בחברה, בבעלי מניותיה, במנהליה, בעובדיה, בשלוחיה ובצדדיה הקשורים ויסב להם נזקים רבים ושונים.

א.     לפיכך, מלבד התחייבות השיפוי הכלולה למטה מזה מתחייב המשתמש לפצות את האתר, החברה, בעלי מניותיה, מנהליה, עובדיה, שלוחיה וצדדיה הקשורים בגין כל נזק, שייגרם להם כתוצאה מפעולה ו/או מחדל אסורים של המשתמש ו/או המפרסם ו/או מי מטעמם, ובכלל זה, מבלי להגביל לכך פגיעה במוניטין, אובדן רווח והכנסה, הפסדים ישירים, עקיפים ותוצאתיים, הוצאות, ובכלל זה הוצאות משפטיות, ירידה במספר הכניסות לאתר, ירידה ברווחים המופקים מהאתר, וכל הפסד אחר.

ב.      במקרה של פגיעה בגורמים אנושיים מתחייב המשתמש לפצות גם בגין כאב וסבל ועוגמת נפש.

ז.          הצהרות המשתמש

31.    המשתמש מצהיר בזאת כדלקמן:

א.     המשתמש בן 18 שנים ומעלה, כשיר מבחינה משפטית ואינו פסול דין.

ב.      כל הפרטים המצויינים הנמסרים על ידו בטופס ההרשמה הינם נכונים ומדויקים, למעט כינוי.

ג.       הוא הבעלים ו/או בעל הזכות המשפטית המלאה להציג את התוכן ו/או המודעות המועלים על ידו ו/או בשמו לאתר, ובכלל זה תמונות ו/או באנרים ו/או קטעי וידיאו ו/או כל חומר אחר, אשר עשוי לחסות תחת זכויות יוצרים.

ד.      בהעלאת התכנים ו/או המודעות לאתר אין הפרה של זכויות קנין רוחני משום סוג שהוא, ובפרט זכויות יוצרים של צדדים שלישיים.

ה.     העלאת התכנים לאתר נעשית בהתאם לכל דין ומבלי לפגוע בצד שלישי כלשהו, ובכלל זה, מבלי להגביל לכך, בדרך של לשון הרע ו/או פגיעה בזכויות קנין ו/או פגיעה בפרטיות ו/או פרסום פרטי קטינים  ו/או פרטיו של כל אדם ו/או גורם באופן האסור על פי חוק ו/או באופן המנוגד לצו שיפוטי ו/או מנהלי תקף ו/או להליך משפטי בדלתיים סגורות.

ו.       המשתמש יישא באחריות ו/או בחבות המלאות לכל נזק ו/או הפסד ישיר, עקיף או תוצאתי, שייגרמו לאתר ו/או לאדם שלישי כלשהו כתוצאה מהשימוש על ידי המשתמש ו/או מהתכנים ו/או המודעות המועלים על ידי המפרסם ו/או משירות שאינו עומד במצג שבפרסום.

ז.       מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ולמען הסר כל ספק, המשתמש מתחייב בזה לשפות את האתר מיד עם דרישתו בשל הפסד ו/או נזק ישירים, עקיפים או תוצאתיים כלשהם, שייגרמו לו כתוצאה מתכנים ו/או מודעות המועלים על ידי המשתמש לאתר, ובכלל זה הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד. אין באמור כדי לגרוע מהאתר את זכותו לסעד אחר כלשהו בשל פגיעה כאמור.

ח.     כל ההצהרות דלעיל תמשכנה לעמוד בתוקף לכל אורך תקופת השימוש באתר וכל עוד לא הודיע המשתמש אחרת לאתר.

ח.         תשלומים ועמלות; ביטול עסקה

32.    התשלום עבור טובין כלשהם, שירכוש משתמש בחנות מקוונת כלשהי, יבוצע באמצעות כרטיס אשראי במערכת התשלומים של האתר וייכנס לחשבון פקדון של האתר.

33.    למען הסר ספק, האתר אינו אחראי לכרטיס האשראי ולהתקשרות מול חברות האשראי והסליקה. ככל שתסורב עסקה על ידי חברת אשראי ו/או סליקה, מוותר בזאת המשתמש על טענה כלשהי כלפי האתר ו/או מי מטעמו.

34.    ביטול עסקה ייעשה ישירות מול הספק ובכפוף לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א-2010 על תיקוניו מעת לעת. באחריות המשתמש להודיע לאתר במקביל להודעה הנמסרת לספק לכתובת הדוא"ל של האתר בכתובת: info@boisrael.co.il או לכתובת הפיזית דרך יפו 1, תל אביב (להלן: הודעת ביטול). עם קבלת הודעה כאמור, יקפיא האתר את העסקה למשך 14 (ארבעה עשר) ימים, במהלכם יוכלו המשתמש והספק להביע עמדתם לגבי ביטול העסקה. האתר יפעל בהתאם לייעוץ משפטי שיקבל. האחריות לקבלת ההודעה אצל האתר היא על המשתמש באופן בלעדי.

35.    למען הסר ספק – הודעה על ביטול עסקה לספק ו/או לחברת האשראי  לא תפטור מהצורך לתת הודעה לאתר.

ט.         האחריות לתכנים

36.    כל המופיע באתר ו/או באיזה ממדוריו, התכנים והמודעות המוצגים בו, ובכלל זה, מבלי להגביל לכך, מאמרים, כתבות, הפניות ו/או לינקים, השוואות מחירים, עצות מומחים, המלצות, נתוני מבחנים או סקרים, דעות משתמשים ו/או מפרסמים ו/או כל גורם שאינו האתר, וכל נתון אחר מכל מין וסוג שהוא (להלן: הפרסומים) הם על אחריות הגורמים המפרסמים בלבד, ואין לאתר אחריות כלשהי על תוכן זה.

37.    השימוש על ידי משתמש באתר ו/או באיזה מהפרסומים שבו הינו על אחריות המשתמש בלבד. הרישום לאתר ו/או לשירות כלשהו בו מהווה הסכמה מפורשת לאמור בסעיף זה.

א.     בהתאם לאמור לעיל אין האתר מחוייב להסיר תוכן ו/או מודעות המועלים לאתר על ידי משתמשים ו/או מפרסמים ו/או ספקים. הרישום לאתר מהווה הסכמה מפורשת לאמור בסעיף זה.